Moduły » System

Dispose

Dispose
Moduł: System

procedure Dispose(var P: Pointer);

Zwalnia pamięć przydzieloną przy pomocy procedury New. Po zwolnieniu wskaźnika na który wskazuje parametr P, odwołanie do P będzie błędne.

Przykład:
program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
type
 PMyRec = ^TMyRec;
 TMyRec = packed record
   S : String;
   I : Integer;
 end;
 
var
 P : PMyRec;
begin
 New(P);
 P^.S := 'String';
 P^.I := 1;
 
 Writeln(P^.S);
 Dispose(P); // zwolnienie pamięci
 Readln;
end.


Zobacz też: