Moduły » SysUtils

IntToHex

IntToHex
Moduł: SysUtils

function IntToHex(Value: Integer; Digits: Integer): string; overload;
function IntToHex(Value: Int64; Digits: Integer): string; overload;

Funkcja konwertuje wartość liczbową na jej odpowiednik łańcuchowy w systemie szesnastkowym.

Przykład:
uses Dialogs;
 
var
  s: string;
  i: Cardinal;
begin
  s := InputBox('Podaj wartość dziesiętną', 'Hex converter', '0');
  if TryStrToInt(s, Integer(i)) then
    s := IntToHex(i, 8) // s = '0019'
  else
    s := 'Nieprawidłowa wartość!';
  ShowMessage(s);
end;


Aby skonwertować wartość szesnastkową na liczbę, należy użyć konstrukcji:
StrToInt('$' + str)


Zobacz też: