Moduły » Math

Sum

Sum
Moduł: Math

function Sum(const Data: array of Double): Extended; register;

Funkcja zwraca sumę wszystkich elementów tablicy przekazanej w parametrze Data. Elementy tablicy mogą być liczbami rzeczywistymi (Double). Wartość zwracana przez funkcję jest typu Extended.

Oto przykład wykorzystania funkcji Sum:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 Math, SysUtils;
 
var
 Bar : array [0..10] of Double;
 I : Integer;
begin
 Randomize;
 { losowe nadanie wartości elementom tablicy }
 for I := 0 to 10 do
 begin
  Bar[I] := Random(1000);
 end;
 
 Writeln('Suma wartości tablicy: ', FloatToStr(Sum(Bar)));
 
 Readln;
end.


Zobacz też: