Moduły » Math

MaxValue

MaxValue
Moduł: Math

function MaxValue(const Data: array of Double): Double;

Funkcja wybiera, a następnie zwraca element z tablicy Data, posiadający największą wartość. Elementami tablicy mogą być liczby rzeczywiste (Double):

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils, Math;
 
var
 I : Integer;
 Bar : array [0..5] of Double;
begin
 Randomize;
 { losowanie wartości przykładowej tablicy }
 for I := 0 to 5 do
 begin
  Bar[I] := Random(1000);
 end;
 Writeln('Element o największej wartości: ', FloatToStr(MaxValue(Bar)));
 
 Readln;
end.


Zobacz też: