Moduły » Math

IsInfinite

IsInfinite
Moduł: Math

function IsInfinite(const AValue: Double): Boolean;

Funkcja zwraca wartość True jeżeli wartość przekazana w parametrze odpowiada nieskończoności. Nieskończoność w Delphi reprezentowana jest przez stałe Infinity oraz NegInfinity. Przykładowo:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  Math;
 
var
  D : Double;
begin
  D := NegInfinity;
  Writeln(D);
 
  if IsInfinite(D) then
    Writeln('Wartość odpowiada nieskończoności');
 
  Readln;
end.


Zobacz też: