Programowanie w języku Delphi » Gotowce

Xorowanie strumieni

 • 2006-12-14 04:41
 • 2 komentarze
 • 669 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Klasa nie jest mojego pomysłu, jej implementację znalazłem gdzieś na sieci.

Jest to klasa, która w prosty sposób koduje strumień przy pomocy XORowania.

unit XorStreamCipher;
 
interface
 
uses
 SysUtils, Classes;
 
type
 TXorStreamCipher = class
 private
  FPassStream: TStream;
  FInStream: TStream;
  FOutStream: TStream;
  procedure SetInStream(const Value: TStream);
  procedure SetOutStream(const Value: TStream);
  procedure SetPassStream(const Value: TStream);
 public
  procedure Process;
  property InStream: TStream Read FInStream Write SetInStream;
  property OutStream: TStream Read FOutStream Write SetOutStream;
  property PassStream: TStream Read FPassStream Write SetPassStream;
 end;
 
implementation
 
{ TXorStreamCipher }
 
procedure TXorStreamCipher.Process;
 
 function StreamsAssigned: boolean;
 begin
  Result := Assigned(FInStream) and Assigned(FOutStream) and Assigned(FPassStream);
 end;
 
 function StreamsDifferent: boolean;
 begin
  Result := (FInStream <> FOutStream) and (FOutStream <> FPassStream) and (FPassStream <> FInStream);
 end;
 
 procedure RewindStream(const AStream: TStream);
 begin
  AStream.Seek(0, soFromBeginning);
 end;
 
 function GetByte(const AStream: TStream): byte;
 begin
  AStream.Read(Result, SizeOf(byte))
 end;
 
 procedure PutByte(const AStream: TStream; const AByte: byte);
 begin
  AStream.Write(AByte, SizeOf(byte));
 end;
 
 function Eos(const AStream: TStream): boolean;
 begin
  with AStream do
   Result := (Position = {Pred}(Size));
 end;
 
begin
 if StreamsAssigned and StreamsDifferent then
 begin
  RewindStream(FInStream);
  RewindStream(FOutStream);
  RewindStream(FPassStream);
  while not Eos(FInStream) do
  begin
   PutByte(FOutStream, GetByte(FInStream) xor GetByte(FPassStream));
   if Eos(FPassStream) then
    RewindStream(FPassStream);
  end;
 end
 else
  raise Exception.Create('You must assign all 3 streams to properties.');
end;
 
procedure TXorStreamCipher.SetInStream(const Value: TStream);
begin
 FInStream := Value;
end;
 
procedure TXorStreamCipher.SetOutStream(const Value: TStream);
begin
 FOutStream := Value;
end;
 
procedure TXorStreamCipher.SetPassStream(const Value: TStream);
begin
 FPassStream := Value;
end;
 
end.


przykład użycia
var
 InStream, OutStream: TFileStream;
 PassStream: TMemoryStream;
 XorStream: TXorStreamCipher;
 pass: string;
begin
 InStream := TFileStream.Create('ścieżka i nazwa pliku in', fmOpenRead or fmShareExclusive);
 OutStream := TFileStream.Create('ścieżka i nazwa pliku out', fmCreate);
 PassStream := TMemmoryStream.Create;
 XorStream := TXorStreamCipher.Create;
 try
  PassStream.Write(pass, Length(pass)); //można też np. wczytać z pliku
  XorStream.PassStream := PassStream;
  XorStream.InStream := InStream;
  XorStream.OutStream := OutStream;
  XorStream.Process;
 finally
  FreeAndNil(InStream);
  FreeAndNil(OutStream);
  FreeAndNil(PassStream);
  FreeAndNil(XorStream);
 end;
end;


Deszyfrowanie to po prostu zaszyfrowanie pliku raz jeszcze

2 komentarze

-=JaCkObS=- 2006-12-15 17:12

Fajnie, tyle że zamienia wszystkie znaki na spacjo-podobne :> a tu chyba o to nie chodzi