Programowanie w języku Delphi » Gotowce

Simple Chat Server

 • 2010-03-29 02:07
 • 10 komentarzy
 • 1674 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy


Wstęp


Simple Chat Server jest tylko pretekstem. Jak wiadomo nikt przy zdrowych zmysłach nie uruchamia żadnych usług sieciowych pod systemem Windows, a serwer ten i tak jest na prawdę ubogi w swoich możliwościach. Jest to jednak okazja do przedstawienia kilku funkcji z WinAPI i pokazania szkieletu takiego sieciowego programu.

Założenia


Nasz serwer będzie włączał się od razu po uruchomieniu programu. Tak więc jedyny parametr, jakim jest port na którym ma nasłuchiwać, wprowadzany będzie z wiersza poleceń.

Po uruchomieniu będzie on akceptował połączenia klientów i tworzył dla nich osobne wątki (wszystko to w nieskończonej pętli).

W każdym z wątków dane odebrane z gniazda zostaną wysłane do wszystkich połączonych klientów (także w pętli nieskończonej).

Na zakończenie trzeba będzie jakoś zatrzymać to "cudo". Z pomocą przyjdzie funkcja SetConsoleCtrlHandler() do której można wprowadzić adres funkcji (HandlerRoutine) przechwytującej sygnały wysyłane do procesu konsoli, takie jak CTRL+C, CTRL+BREAK, zamknięcie konsoli, wylogowanie użytkownika czy zamknięcie systemu. W tej że funkcji zwrócimy wartość True co uniemożliwi zatrzymanie programu, żebyśmy mogli zamknąć wszystkie gniazda, przerwać pętle i z godnością zatrzymać nasz serwer.

Zaczynamy


Jedyne moduły jakie będą nam potrzebne to Windows i WinSock. Przyda się także dodatkowy typ, wskaźnik na Integer, ponieważ tylko w takiej postaci można przekazać zmienną do nowego wątku.

 type
  PInteger = ^Integer;


Zmienne globalne:

 var
  I: Integer;
  Tmp: DWord;
   // zmienne pomocnicze
  Port: Word;
   // port na którym nasłuchuje serwer
  Sock: TSocket;
   // deskryptor gniazda serwera
  PInt: PInteger;
   // wskaźnik na integer
  WSAData: TWSAData;
   // przetrzymuje dane o implementacji winsock
  AdrL, AdrR: TSockAddrIn;
   // struktury sockaddrin
  Clnts: Array of TSocket;
   // tablica z deskryptorami gniazd klientów

Na początku programu wypada przekonwertować parametr z wiersza poleceń do zmiennej Port. Do takiej konwersji można użyć funkcji Val() z której korzysta funkcja StrToInt() z modułu SysUtils.

 Val(ParamStr(1), Port, Tmp);


Dalej inicjalizujemy użycie biblioteki Windows Sockets DLL w wersji 1.1 po przez funkcje WSAStartUp().

 WSAStartUp(MAKEWORD(1,1), WSAData);


Tworzymy standardowe gniazdo do komunikacji TCP funkcją socket().

 Sock := socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);


Przypisujemy mu adres i port przy pomocy funkcji bind() oraz struktury sockaddrin.

 AdrL.sin_family := AF_INET;
 AdrL.sin_addr.S_addr := htonl(INADDR_ANY);
 AdrL.sin_port := htons(Port);
 bind(Sock, AdrL, SizeOf(AdrL));


Ustawiamy je w tryb nasłuchiwania funkcją listen().

 listen(Sock, 5)


Teraz najważniejsza część czyli odbieranie połączeń z naszym serwerem. Służy do tego funkcja accept(), która wstrzymuje działanie programu do czasu gdy ktoś się z nami połączy. Jeżeli wystąpi błąd lub gniazdo zostanie zamknięte funkcja zwróci wartość INVALID_SOCKET w przeciwnym wypadku otrzymamy deskryptor nowego gniazda. Musimy umieścić go w tablicy Clnts gdyż później będzie nam potrzebny do komunikacji z klientem.

 repeat
  I := 0;
  while I < Length(Clnts) do begin
   // szukamy wolnego miejsca w tablicy Clnts
   if Clnts[I] = INVALID_SOCKET then Break;
   Inc(I);
  end;
  if I = Length(Clnts) then SetLength(Clnts, I + 1);
   // jeżeli nie ma wolnego miejsca powiększamy tablicę
  Tmp := SizeOf(AdrR);
  Clnts[I] := accept(Sock, @AdrR, @Tmp);
   // czekamy na połączenie
  if Clnts[I] = INVALID_SOCKET then Break;
   // jeśli gniazdo zostało zamknięte lub wystąpił błąd
   // przerywamy pętlę i wychodzimy z programu
 
   // reszta kodu za chwilę...
   // ...
 until False;


Przyszedł czas na stworzenie nowego wątku dla połączenia i przekazanie do niego zmiennej I po to żeby "wiedział" na którym miejscu w tablicy Clnts znajduje się jego gniazdo. Posłużymy się funkcją CreateThread(). Jej trzeci parametr to właśnie adres procedury która ma wykonać się w nowym wątku. Czwartym argumentem jest wskaźnik do zmiennej.

 repeat 
  // ...
  // reszta kodu teraz...
 
  New(PInt);  // tworzymy zmienną dynamiczną
  PInt^ := I; // przypisujemy jej index z tablicy Clnts
  CreateThread(nil, 0, @SockThread, PInt, 0, Tmp);
   // odpalamy procedurę SockThread w osobnym wątku
   // i przesyłamy do niej index z tablicy Clnts
 until False;


Musimy jeszcze zdefiniować procedurę SockThread, w której będziemy odbierać dane od klienta przy pomocy recv() i wysyłać do wszystkich funkcją send().

 procedure SockThread(Pint: PInteger); stdcall;
 var
  Size, I: Integer;
  Buff: Array[0..1023] of Char;
 begin
  repeat
   Size := recv(Clnts[PInt^], Buff[0], SizeOf(Buff), 0);
    // czekamy na dane od klienta
    // recv() zwróci ilość odczytanych bajtów
   if Size < 1 then Break;
    // jeśli recv() zwróci 0 to znaczy że klient się rozłączył
    // jeśli -1 to znaczy że wystąpił błąd, tak czy inaczej
    // należy przerwać pętlę
   for I := 0 to Length(Clnts) -1 do
    // odsyłamy dane do wszystkich klientów
    // (jest to punkt kulminacyjny programu ;-) )
    if Clnts[I] <> INVALID_SOCKET then
     send(Clnts[I], Buff[0], Size, 0);
  until False;
  shutdown(Clnts[PInt^], SD_BOTH); // blokujemy przepływ danych
  closesocket(Clnts[PInt^]);    // zamykamy gniazdo
  Clnts[PInt^] := INVALID_SOCKET;  // zwalniamy miejsce w tablicy
  Dispose(PInt);          // niszczymy zmienną dynamiczną
 end;


Na zakończenie trzeba obsłużyć wspomniane wcześniej sygnały zatrzymujące naszą aplikację konsolową. Do tego należy zdefiniować funkcję HandlerRoutine i skojarzyć ją z naszą konsolą.

 function HandlerRoutine(CtrlType: DWord): Bool; stdcall;
 var
  I: Integer;
 begin
  closesocket(Sock);
   // zamykamy gniazdo przerywając nieskończoną pętlę główną
  for I := 0 to Length(Clnts) -1 do
   if Clnts[I] <> INVALID_SOCKET then begin
    // zamykamy gniazda klientów przerywając ich pętle
    shutdown(Clnts[I], SD_BOTH);
    closesocket(Clnts[I]);
   end;
  Result := True; 
   // zwrcamy True uniemożliwiając zamknięcie konsoli
 end;


Gdzieś na początku programu należy umieścić taką linijkę:

 SetConsoleCtrlHandler(@HandlerRoutine, True);


To już chyba wszystko...

Simple Chat Server


A teraz kompletny kod programu. Wystarczy wkleić do edytora Delphi i wcisnąć F9.

program ChatServ;
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 Windows, WinSock;
 
type
 PInteger = ^Integer;
 
var
 I: Integer;
 Tmp: DWord;
 Port: Word;
 Sock: TSocket;
 PInt: PInteger;
 WSAData: TWSAData;
 AdrL, AdrR: TSockAddrIn;
 Clnts: Array of TSocket;
 
procedure SockThread(Pint: PInteger); stdcall;
var
 Size, I: Integer;
 Buff: Array[0..1023] of Char;
begin
 repeat
  Size := recv(Clnts[PInt^], Buff[0], SizeOf(Buff), 0);
  if Size < 1 then Break;
  for I := 0 to Length(Clnts) -1 do
   if Clnts[I] <> INVALID_SOCKET then
    send(Clnts[I], Buff[0], Size, 0);
 until False;
 shutdown(Clnts[PInt^], SD_BOTH);
 closesocket(Clnts[PInt^]);
 Clnts[PInt^] := INVALID_SOCKET;
 Dispose(PInt);
end;
 
function HandlerRoutine(CtrlType: DWord): Bool; stdcall;
var
 I: Integer;
begin
 closesocket(Sock);
 for I := 0 to Length(Clnts) -1 do
  if Clnts[I] <> INVALID_SOCKET then begin
   shutdown(Clnts[I], SD_BOTH);
   closesocket(Clnts[I]);
  end;
 Result := True;
end;
 
begin
 Val(ParamStr(1), Port, Tmp);
 if Port = 0 then begin
  WriteLn('Nieprawidlowy port.');
  Halt(0);
 end;
 if WSAStartUp(MAKEWORD(1,1), WSAData) <> 0 then begin
  WriteLn('Blad Windows Sockets DLL.');
  Halt(0);
 end;
 Sock := socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
 AdrL.sin_family := AF_INET;
 AdrL.sin_addr.S_addr := htonl(INADDR_ANY);
 AdrL.sin_port := htons(Port);
 bind(Sock, AdrL, SizeOf(AdrL));
 if listen(Sock, 5) = SOCKET_ERROR then begin
  WriteLn('Blad gniazda.');
  Exit;
 end;
 SetConsoleCtrlHandler(@HandlerRoutine, True);
 WriteLn('Serwer uruchomiony na porcie ',Port,'...');
 repeat
  I := 0;
  while I < Length(Clnts) do begin
   if Clnts[I] = INVALID_SOCKET then Break;
   Inc(I);
  end;
  if I = Length(Clnts) then SetLength(Clnts, I + 1);
  Tmp := SizeOf(AdrR);
  Clnts[I] := accept(Sock, @AdrR, @Tmp);
  if Clnts[I] = INVALID_SOCKET then Break;
  New(PInt);
  PInt^ := I;
  CreateThread(nil, 0, @SockThread, PInt, 0, Tmp);
 until False;
 WriteLn('Serwer zatrzymany.');
 WSACleanUp();
 Halt(0);
end.


Na zakończenie


Nie jest to na pewno nic specjalnego, ale można już zacząć kombinować i rozbudowywać taki serwer a co najważniejsze mieć satysfakcję z tego że nie korzystało się z żadnych komponentów. Jeżeli chodzi o jakiś przykład klienta którym można by przetestować nasz serwer to najprościej otworzyć Delphi i wstawić na formę komponenty Edit, Memo oraz ClientSocket.

W zdarzeniu OnCreate formy wstawić taki kod:

 procedure TMyForm.FormCreate(Sender: TObject);
 begin
  ClientSocket.Address := '127.0.0.1';
  ClientSocket.Port := 12345;
  ClientSocket.Active := True;
 end;


W zdarzeniu OnRead komponentu ClientSocket dać:

 procedure TMyForm.ClientSocketRead(Sender: TObject;
  Socket: TCustomWinSocket);
 begin
  Memo.Lines.Add(Socket.ReceiveText);
 end;


A zdarzenie OnKeyPress komponentu Edit oprogramować tak:

 procedure TMyForm.EditKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
 begin
  if Key = #13 then begin
   ClientSocket.Socket.SendText(Edit.Text);
   Edit.Text := '';
   Key := #0;
  end;
 end;


Mam nadzieję że cokolwiek z tego co tu napisałem komuś się przyda. Jeżeli coś byłoby niezrozumiałe to zachęcam do przejrzenia WinSDK i oczywiście korzystania z Google.


pozdrawiam...
Mateusz Piechnat


</p>

10 komentarzy

krwq 2009-06-05 19:04

super :) co prawda pisze w c++, ale kod jest bardzo latwo przenosny :) dobrze ze nie ma tu zbednych rzeczy ktore nie nalezą do ideii serwera (obsluga okna itp itd)

adus41 2008-06-28 21:37

Fajny arcik :D

_fan_pascala 2006-01-29 13:30

Stary uratowałes mnie :)

seba22 2005-04-24 12:49

Ja osobiescie dodal bym do arta kod źrodlowy z forma itp...

pozdrawiam

Patyk 2004-10-03 22:46

Bardzo dobra rzetelna robota. gratuluje

.::CYMES::. 2004-08-05 00:41

Artykuł naprawdę bardzo dobry. Gdyby wszystkie takie były!!!!

vegat 2004-07-29 13:12

Full professional. Extra. Dawno tak dobrego artu nie czytałem. Pozdro dla wszystkich sieciowych programistów.

KiteK 2004-02-09 19:30

Cześć! No, no, no, piękny arcik :) brawo :)

ŁF 2004-02-09 00:50

wow, tak powinien wyglądać każdy artykuł.