Programowanie w języku Delphi » Gotowce

Implementacja Foreach (for in do) dla Delphi 7

 • 2012-11-15 16:59
 • 0 komentarzy
 • 2327 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy


Słowem wstępu

Podczas pisania jednego z programów spotkałem się z problemem braku możliwości wykorzystania foreach w Delphi 7. Począwszy od Delphi 2005 możliwe jest wykorzystanie następującej składni:

for enumerator in collection do
begin
 //do something here
end;

Aby ten sam efekt uzyskać w starszych wersjach Delphi musimy pokombinować. Wykorzystamy do tego następujący moduł:

Kod modułu


unit foreach;
 
interface
type
 IForEach = interface
  function Next(var item: OleVariant): boolean;
  procedure Reset();
 end;
 
function makeForEach(collection: IDispatch): IForEach;
 
// ==================================================================
 
implementation
 
uses
 Windows,
 SysUtils,
 ActiveX;
 
type
 TForEach = class(TInterfacedObject, IForEach)
  fEnum : IEnumVARIANT;
  constructor Create(collection: IDispatch);
  function Next(var item: OleVariant): boolean;
  procedure Reset();
 end;
 
// ==================================================================
 
function makeForEach(collection: IDispatch): IForEach;
begin
 Result := TForEach.Create(collection);
end;
 
 
// ==================================================================
{ TForEach }
 
constructor TForEach.Create(collection: IDispatch);
var
 invokeResult : OleVariant;
 disppar : DISPPARAMS;
 hr : HRESULT;
begin
 VariantInit(invokeResult);
 zeromemory(@disppar, sizeof(DISPPARAMS));
 hr := collection.Invoke(DISPID_NEWENUM, GUID_NULL,
  LOCALE_SYSTEM_DEFAULT,
  DISPATCH_PROPERTYGET,
  disppar, @invokeResult, nil, nil);
 if SUCCEEDED(hr) then begin
  fEnum := IUnknown(invokeResult) as IEnumVARIANT;
  VariantClear(invokeResult);
  if fEnum = nil then
   raise Exception.Create('Collection does not support IEnumVARIANT');
  Reset();
 end else begin
  raise Exception.Create('Collection does not return an enumerator');
 end;
end;
 
// ------------------------------------------------------------------
 
function TForEach.Next(var item: OleVariant): boolean;
var
 nFetched : cardinal;
 newItem : OleVariant;
begin
 Result := False;
 if fEnum <> nil then begin
  VariantInit(newItem);
  if SUCCEEDED(fEnum.Next(1, newItem, nFetched)) then begin
   if nFetched > 0 then begin
    item := newItem;
    VariantClear(newItem);
    Result := True;
   end;
  end;
 end;
end;
 
// ------------------------------------------------------------------
 
procedure TForEach.Reset;
begin
 Assert(fEnum <> nil);
 fEnum.Reset();
end;
 
// ------------------------------------------------------------------
 
end.


Przykład wykorzystania #1


var
 foreach : IForEach;
 en   : IEnumSomething;
 item  : ISomething;
 varitem : OleVariant;
begin
 // DoSomething() returns a collection
 en := DoSomething() as IEnumSomething;
 foreach := makeForEach(en);
 while foreach.Next(varitem) do begin
  item := IUnknown(varitem) as ISomething;
  item.GreatFunction();
 end;


Przykład wykorzystania #2


var ExcelApp: Variant;
  foreach    : IForEach;
  collection   : Variant;
  collection_item: Variant;
  varitem    : OleVariant;
{...}
collection := ExcelApp.WorkSheets[1].Range['D5:D300'];
foreach  := makeForEach(collection);
 
while foreach.Next(varitem) do begin
  collection_item := varitem;
  if Trim(collection_item.Text)<>'' then begin
   Memo1.lines.add(collection_item.Text);
  end;
end;
Źródła
 1. Delphi 6 Items
 2. Foreach - Wikipedia