Programowanie w języku Delphi

FileCreate

FileCreate
Moduł: SysUtils

function FileCreate(const FileName: string): Integer;

Funkcja powoduje utworzenie nowego pliku, którego ścieżka zostanie określona w parametrze FileCreate. Funkcja zwraca uchwyt do pliku jeżeli operacja się powiedzie oraz wartość -1 w przypadku wystąpienia błędu.

Poniższy program realizuje tworzenie pliku, a następnie zapis przykładowego tekstu:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils;
 
var
 FileHandle : Integer;
 S : array[0..128] of Char;
begin
 FileHandle := FileCreate('C:\foo.txt');
 try
  S := 'To jest test: Hello World!';
  FileWrite(FileHandle, S, Length(S));
 finally
  FileClose(FileHandle);
 end;
end.


Zobacz też: