Sieć » Internet

A jak sprawdzić czy plik znajduje się na serwerze (HTTP) bez próby jego ściągnięcia

 • 2 komentarze
 • 842 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Poniższy program wysyła metodą HEAD nagłówki do serwera, dzięki temu otrzymuje od serwera tylko nagłówki bez ew. treści pliku i stwierdza po nich obecność pliki na serwerze.

Do sekcji uses należy dopisać unit IdTCPClient - unit jest z pakietu Indy a program był testowany na Indy 9 i Delphi 7


Kod:

type TPlikInfo=record
 status:string;
 rozmiar:Int64;
 blad:byte;
 lokalizacja:string;
 typ:string;
 end;
 
const HeFileExist=0;
 HeServerError=1;
 HeFileNotFound=2;
 HeRedirected=3;
 
// powyżej jest zadeklarowany typ który zwraca funkcja sprawdzająca, zwraca ona status otrzymany od serwera, rozmiar pliku, rodzaj błędu jeśli wystąpił, lokalizację pliku jeśli nastąpiło przekierowanie oraz typ mime
 
{
 Kod sprawdzania dostępu do pliku na serwerze HTTP by Adamo 2005
}
 
function dajResztePo(co,wczym:string):string;
// funkcja zwraca ze stringa wszystko po wystąpieniu innego stringu
var c,w:string;
begin
 c:=lowercase(co); w:=lowercase(wczym);
 if Pos(c,w)>0 then
  Result:=Copy(wczym,Pos(c,w)+Length(c),Length(w)) else
  Result:='';
end;
 
function plikIstnieje(nazwa:string):TPlikInfo;
var host,request,data,text,status:string; client:TIdTCPClient;
 r:TPlikInfo;
const CRL=#13#10;
begin
 r.status:='503 Service Unavailable';
 r.rozmiar:=-1;
 r.blad:=HeServerError;
 r.typ:='...';
 client:=TIdTCPClient.Create(nil);
 host:=nazwa;
 if pos('://',host)>0 then
 host:=Copy(host,pos('://',host)+3,length(host));
 request:='';
 if pos('/',host)>0 then begin
 request:=Copy(host,pos('/',host),length(host));
 host:=Copy(host,1,pos('/',host)-1);
 end;
 if pos('?',host)>0 then begin
 request:=Copy(host,pos('?',host),length(host))+request;
 host:=Copy(host,1,pos('?',host)-1);
 end;
 if (length(request)<1) or (request[1]<>'/') then
 request:='/'+request;
 r.lokalizacja:='http://'+host+request;
 client.Port:=80;
 client.Host:=host;
 try
  client.Connect(3000);
  data:='HEAD '+request+' HTTP/1.0'+CRL+
   'Accept: ..., */*'+CRL+
   'Referer: http://'+host+CRL+
   'Accept-Language: pl'+CRL+
   'User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)'+CRL+
   'Host: '+host+CRL+
   'Connection: close'+CRL+CRL;
  client.Write(data);
  r.blad:=HeFileNotFound;
  repeat
   data:=client.ReadLn(#$A,1000);
   ////
   text:=dajResztePo('HTTP/',data);
   if text<>'' then
   status:=dajResztePo(' ',text);
   ////
   text:=dajResztePo('Content-type: ',data);
   if text<>'' then r.typ:=text;
   ////
   text:=dajResztePo('Location: ',data);
   if text<>'' then begin
    r.lokalizacja:=text;
    r.blad:=3;
   end;
   ////
   text:=dajResztePo('Content-Length: ',data);
   if text<>'' then r.rozmiar:=StrToInt(text);
   ////
  until data='';
  if Pos('200',status)>0 then r.blad:=HeFileExist;
  r.status:=status;
 except
  r.blad:=HeServerError;
 end;
 if client.Connected then client.Disconnect;
 client.Free;
 if r.blad<>HeFileExist then r.rozmiar:=-1;
 Result:=r;
end;Przykład użycia:

na formę wrzucić trzy kontrolki Label i jeden Edit oraz jeden Button, pod OnClick buttona przypisać tą procedurę:procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var r:TPlikInfo;
begin
 Enabled:=false;
 Label1.Caption:='Wysyłam zapytanie do serwera ...';
 Application.ProcessMessages;
 r:=plikIstnieje(Edit1.Text);
 case r.blad of
  HeServerError: Label1.Caption:='Plik jest nieosiągalny';
  HeFileNotFound: Label1.Caption:='Plik nie istnieje na serwerze';
  HeRedirected: Label1.Caption:='Nastąpiło przekierowanie na '+r.lokalizacja;
  HeFileExist: begin
   Label1.Caption:='Plik istnieje na serwerze';
   if r.rozmiar<>-1 then
    Label1.Caption:=Label1.Caption+' i zajmuje '+
     IntToStr(r.rozmiar)+' bajtów';
   end;
 end;
 ////
 Label2.Caption:='Typ: '+r.typ;
 Label3.Caption:='Status: '+r.status;
 Enabled:=true;
end;


procedura zwróci w pierwszym Labelu text czy plik istnieje i ew. ile zajmuje, w drugim typ mime tego pliku a w trzecim status zwrócony przez serwer, jeśli chcemy tylko "true" lub "false" to można dopisać taką funkcję i się do niej odwoływać:

function FileExistsOnServer(URL: String): Boolean;
var r:TPlikInfo; ur:string;
begin
 ur:=URL;
 repeat
  r:=plikIstnieje(ur);
  if r.blad=HeRedirected then ur:=r.lokalizacja;
 until r.blad<>HeRedirected;
 Result:=r.blad=HeFileExist; // zwraca true jeśli plik istnieje
end;


Wsio tongue1.gif

2 komentarze

Adamo 2005-07-10 00:10

że zwraca ze stringa wszystko po wystąpieniu innego stringa :P

tj. jest string
abcdefghijkl

i po wykonaniu tej funkcji (innystring,string) jako innystring podając \"def\" zwróci \"ghijkl\"

necrokris 2005-07-09 22:15

// funkcja zwraca ze stringa wszystko po wystąpieniu innego stringu

o so cho?