Programowanie w języku Delphi » FAQ

Jak odczytać dane z pliku Excela

uses ComObj;
 
type
  //zakres komórek do czytania
  Tdane_z_Excela=array of array of string;
 
const
  xlChart=-4109;
  xlWorksheet=-4167;
  xlWBATWorksheet=-4167;
  xlWBATChart=-4109;
  xlPortrait=1;
  xlLandscape=2;
  xlPaperA4=9;
  xlBottom=-4107;
  xlLeft=-4131;
  xlRight=-4152;
  xlTop=-4160;
  xlHAlignCenter=-4108;
  xlVAlignCenter=-4108;
  xlThick=4;
  xlThin=2;
 
function DaneZPlikuExcela(file_path:string):Tdane_z_Excela;
var
  ExcelApp:OleVariant;
  w,k:Integer;
begin
  try
   ExcelApp:=GetActiveOleObject('Excel.Application');
  except
   try
     ExcelApp:=CreateOleObject('Excel.Application');
   except
     ShowMessage('Excel nie jest zainstalowany w Twoim komputerze lub jest uszkodzony!');
     Exit;
   end;
  end;
  ExcelApp.Workbooks.Open(file_path);
 
  //przykład czytania komórek od 20 do 40 wiersza i od 50 do 60 kulumny
  SetLength(Result,21,11);
  for w:=20 to 40 do
  for k:=50 to 60 do
  Result[w-20][k-50]:=ExcelApp.Cells[w,k].Value;
 
  if not VarIsEmpty(ExcelApp) then
  ExcelApp.Quit;
end;

3 komentarze

adydan 2010-10-12 22:21

ExcelApp:=CreateOleObject('Excel.Application');
 ExcelApp.Workbooks.Open('C:\przykladowy.xlsx');
   for w:=1 to 20 do
   for k:=1 to 20 do
   Begin
   tablica[w][k]:=ExcelApp.Cells[w,k].Value;
   memo1.lines.add(tablica[w][k]);
   End;
   ExcelApp.Quit;

kopix90 2006-12-03 11:40

mam pytanie jak mam przypisać dane z excela do tablicy?

wmendyka 2005-09-30 13:11

Przy imporcie godzin wyskakuje liczba powstała z dzielenia składników godziny, 14:20:02 to 14 pordzielone przez 20 i przez 02, jak to rozwiązać bez ingerencji w Excela