Programowanie w języku Delphi

DecodeSoundExWord

DecodeSoundExWord
Moduł: StrUtils

function DecodeSoundExWord(AValue: Word): string;

Funkcja konwertuje postać liczbową reprezentowaną algorytmem SoundEx na postać fonetyczną (typu String).

Oto przykład wykorzystania:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 StrUtils;
 
var
 I : Integer;
 S1, S2 : String;
begin
 I := SoundExWord('Beach');
 Writeln(I);
 
 S1 := DecodeSoundExWord(I);
 Writeln(S1);
 
 S2 := SoundEx('Beech');
 
 if (S1 = S2) then
 begin
  Writeln('Ciągi brzmią podobnie');
 end;
 
 Readln;
end.


W programie nastąpiło przekształcenie słowa Beach na postać liczbową przy pomocy funkcji SoundExWord. Następnie, korzystając z DecodeSoundExWord, nastąpiło przekształcenie na postać fonetyczną. Korzystając z funkcji SoundEx, możemy sprawdzić czy obydwa wyrazy brzmią podobnie.

Zobacz też: