Data i czas » Obliczenia

CompareDate

CompareDate
Moduł: DateUtils

function CompareDate(const A, B: TDateTime): TValueRelationship;

Funkcja porównuje dwie daty przekazane do parametrów A oraz B. Zwraca wartość typu TValueRelationship, który odzwierciedla relacje pomiędzy datami. I tak może zwrócić wartości:

 • EqualsValue - jeżeli dwie daty są sobie równe;
 • LessThanValue - jeżeli data A jest wcześniejsza od B;
 • GreaterThanValue - jeżeli data A jest późniejsza od B.

Przykład:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils, Types, DateUtils;
 
var
 A, B : TDateTime;
 Result : TValueRelationship;
begin
 A := Now;
 B := EncodeDate(2005, 06, 27);
 
 Result := CompareDate(A, B);
 
 case Result of
  EqualsValue: Writeln('Daty są jednakowe');
  LessThanValue: Writeln('Pierwsza data jest wcześniejsza');
  GreaterThanValue: Writeln('Pierwsza data jest póżniejsza');
 end;
 
 Readln;
end.


Typ TValueRelationship jest zadeklarowany w module Types, więc nie zapomnij dodać go do listy uses.

Zobacz też: