Programowanie w języku Delphi » Artykuły

Jak uzyskać informację o temperaturze chipsetu karty graficznej?

 • 2010-11-07 13:00
 • 0 komentarzy
 • 733 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy

W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tak prozaiczną rzeczą jaką jest obsługa karty graficznej. Nie będziemy bynajmniej rysować, ale spróbujemy wyciągnąć jakieś informacje o karcie graficznej. Lud krzyczy "ciepło" więc spróbujemy wyciągnąć temperaturę procesora GPU.

Aby zacząć zabawę musimy ściągnąć plik NvApi.pas. Dla tych co nie umieją korzystać z wyszukiwarek dołączam link: http://andy.jgknet.de/blog/?page_id=351

Tworzymy nowy projekt i dołączmy plik NvApi.pas do projektu.

InicjalizacjaAby zacząć przygodę z kartą kraficzną NVidia należy zainicjalizować bibliotekę.

Robi się to tak:
var
 status: NvAPI_Status;
 errormsg: NvAPI_ShortString;
begin
 status:= NvAPI_Initialize();
 if status <> NVAPI_OK then
 begin
  NvAPI_GetErrorMessage(status, errormsg);
  MessageBox(0, PChar('NVAPI NvAPI_Initialize: ' + errormsg), 'Błąd', 0);
  Exit;
 end;
end;


Sli nie SliTeraz dowiemy się ile mamy urządzeń wyświetlania NVidia:

var
 hDisplay_a: array[0..NVAPI_MAX_PHYSICAL_GPUS * 2] of PNvDisplayHandle;
 i: Integer;
begin
 i:= 0;
 status := NvAPI_EnumNvidiaDisplayHandle(i, @hDisplay_a[i]);
 if status <> NVAPI_OK then
 begin
  NvAPI_GetErrorMessage(status, errormsg);
  MessageBox(0, PChar('NVAPI NvAPI_EnumNvidiaDisplayHandle: ' + errormsg), 'Błąd', 0);
  Exit;
 end;
end;


Temperatura karty graficznejJaka jest temperatura procesora GPU karty graficznej:

var
 thermalset: NV_GPU_THERMAL_SETTINGS;
 nvGPUHandle: TNvPhysicalGpuHandleArray;
 cnt: Cardinal;
begin
 status := NvAPI_GetPhysicalGPUsFromDisplay(hDisplay_a[i], nvGPUHandle, cnt);
 begin
  thermalset.version := NV_GPU_THERMAL_SETTINGS_VER;
  thermalset.count := 0;
  thermalset.sensor[0].controller := NVAPI_THERMAL_CONTROLLER_UNKNOWN;
  thermalset.sensor[0].target := NVAPI_THERMAL_TARGET_GPU;
  status := NvAPI_GPU_GetThermalSettings(nvGPUHandle[i], 0 , @thermalset);
  if status <> NVAPI_OK then
  begin
   NvAPI_GetErrorMessage(status, errormsg);
   MessageBox(0, PChar('NVAPI NvAPI_GPU_GetThermalSettings: ' + errormsg), 'Błąd', 0);
   Exit;
  end;
  LTemp.Caption:= IntToStr(thermalset.sensor[0].currentTemp); //tu wyśiwtlamy temperaturę GPU
 end;
end;


Cały projekt:unit Unit1;
 
interface
 
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, NvAPI, StdCtrls;
 
type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  LTemp: TLabel;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;
 
var
 Form1: TForm1;
 
implementation
 
{$R *.dfm}
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 status: NvAPI_Status;
 errormsg: NvAPI_ShortString;
 thermalset: NV_GPU_THERMAL_SETTINGS;
 nvGPUHandle: TNvPhysicalGpuHandleArray;
 hDisplay_a: array[0..NVAPI_MAX_PHYSICAL_GPUS * 2] of PNvDisplayHandle;
 i: Integer;
 cnt: Cardinal;
begin
 status:= NvAPI_Initialize();
 if status <> NVAPI_OK then
 begin
  NvAPI_GetErrorMessage(status, errormsg);
  MessageBox(0, PChar('NVAPI NvAPI_Initialize: ' + errormsg), 'Błąd', 0);
  Exit;
 end;
 
 i:= 0;
 status := NvAPI_EnumNvidiaDisplayHandle(i, @hDisplay_a[i]);
 if status <> NVAPI_OK then
 begin
  NvAPI_GetErrorMessage(status, errormsg);
  MessageBox(0, PChar('NVAPI NvAPI_EnumNvidiaDisplayHandle: ' + errormsg), 'Błąd', 0);
  Exit;
 end;
 
 status := NvAPI_GetPhysicalGPUsFromDisplay(hDisplay_a[i], nvGPUHandle, cnt);
 begin
  thermalset.version := NV_GPU_THERMAL_SETTINGS_VER;
  thermalset.count := 0;
  thermalset.sensor[0].controller := NVAPI_THERMAL_CONTROLLER_UNKNOWN;
  thermalset.sensor[0].target := NVAPI_THERMAL_TARGET_GPU;
  status := NvAPI_GPU_GetThermalSettings(nvGPUHandle[i], 0 , @thermalset);
  if status <> NVAPI_OK then
  begin
   NvAPI_GetErrorMessage(status, errormsg);
   MessageBox(0, PChar('NVAPI NvAPI_GPU_GetThermalSettings: ' + errormsg), 'Błąd', 0);
   Exit;
  end;
  LTemp.Caption:= IntToStr(thermalset.sensor[0].currentTemp); //wyświetlamy temperaturę GPU
 end;
 
end;
 
end.


Warto przejrzeć plik nagłówkowy NvApi.pas, w którym np. możemy znaleźć taką funkcję jak NvAPI_GPU_GetFullName która zwróci nam pełną nazwę karty graficznej.