Programowanie w języku C# » Gotowce

Przesylanie obiektow przez MSMQ

 • 2011-03-06 10:42
 • 2 komentarze
 • 3865 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
 
               
Spis treści

     1 Wstęp
     2 MSMQ
     3 MSMQ i .NET
     4 Źródło komponentu
          4.1 Odbiorca
          4.2 Krok po kroku
     5 Podsumowanie


Wstęp


Jeśli chcemy przesłać jakiś obiekt z programu do innego programu - obiekt ten w jakiś sposób musi przemieścić się pomiędzy dwoma procesami. Można to zrobić na wiele sposobów - lepszych lub gorszych (np. wykorzystując .NET Remoting). W tym gotowcu opisano jeden ze sposobów - poprzez użycie MSMQ.

MSMQ


To skrót od Microsoft Message Queuing - jedna z technologii Microsoft, która służy do komunikowania się pomiędzy procesami a nawet serwerami poprzez spójny system kolejkowania wiadomości. Innymi słowy - jest to nic innego jak obiekt typu FIFO, który Microsoft uruchamia jako usługę. Oczywiście MSMQ to coś więcej niż tylko zwykła kolejka - technologia ta jest bardzo rozbudowana, a pełny opis możliwości wykroczyłby z ram tego artykułu. Zajmiemy się jedynie wąskim zastosowaniem MSMQ w scenariuszu - najprostrza kolejka, która będzie służyła do przekazywania danych z aplikacji do aplikacji.

MSMQ i .NET


Jako, że MSMQ jest technologią Microsoft'u - można założyć, że obsługa kolejkowania wiadomości z poziomu .NET jest bardzo łatwa. Tak też jest w rzeczywistości. Zestaw klas dla tej usługi znajdują się po współną przestrzenią System.Messaging (ten namespace nie jest standardowo w referencjach aplikacji - należy dodać referencję do biblioteki .NET o tej samej nazwie).

Do gotowca wykorzystano najprostrzy przykład - dwie aplikacje (nadawca i odbiorca), które używają tej samej kolejki.


Źródło komponentu


Poniżej mózg całej operacji - czyli klasa MSMQDispatcher. Ma za zadania enkapsulować całą logikę dotyczącą MSMQ a wystawiać jedynie proste metody i zdarzenia do przesyłania / odbierania obiektów.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Messaging;
using System.Diagnostics;
using System.Threading;
 
namespace HAKGERSoft {
 
  /// <summary>
  /// Sends and receives .NET objects between processes using MSMQ
  /// </summary>
  public class MSMQDispatcher {
    readonly string QueuePath;
    readonly MessageQueue Queue;
    Cursor Location;
    List<Type> RegisteredTypes;
    SynchronizationContext Context;
 
    /// <summary>
    /// Occurs when new message arrive - use RegisterType() before
    /// </summary>
    public event EventHandler<DispatcherEventArgs> OnReceived;
 
    /// <summary>
    /// Creates new MSMQDispatcher instance
    /// </summary>
    /// <param name="queueName">Common name of the MSMQ queue that is used between processes</param>
    public MSMQDispatcher(string queueName) {
      QueuePath=GetQueuePath(queueName);
      if(!MessageQueue.Exists(QueuePath)) {
        Debug.WriteLine("Provided queue does not exist, creating new one");
        MessageQueue.Create(QueuePath);
      }
      Queue=new MessageQueue(QueuePath);
      RegisteredTypes=new List<Type>();
    }
 
    /// <summary>
    /// Sends an object 
    /// </summary>
    /// <typeparam name="T">Type of object to be sent</typeparam>
    /// <param name="label">Additional label of the message</param>
    /// <param name="obj">Object to sent</param>
    public void Send<T>(string label,T obj) {
      Queue.Send(obj,label);
    }
 
    /// <summary>
    /// Clears all previous messages from the queue
    /// </summary>
    public void Purge() {
      Queue.Purge();
    }
 
    /// <summary>
    /// Start listen MSMQ for new messages - use this function if you want to receive data
    /// </summary>
    public void StartListener() {
      if(Location!=null)
        throw new InvalidOperationException("Listener already started");
      Context=SynchronizationContext.Current;
      if(Context==null)
        Context=new SynchronizationContext();
      Location=GetCurrentLocarion();
      BeginPeek(PeekAction.Current);
    }
 
    /// <summary>
    /// Register type that should be received
    /// </summary>
    /// <typeparam name="T"></typeparam>
    public void RegisterType<T>() {
      RegisteredTypes.Add(typeof(T));
    }
 
    string GetQueuePath(string queueName) {
      return string.Format(@".\private$\{0}",queueName);
    }
 
    void BeginPeek(PeekAction peekAction) {
      Queue.BeginPeek(MessageQueue.InfiniteTimeout,Location,peekAction,null,QueueAsyncCallBack);
    }
 
    void QueueAsyncCallBack(IAsyncResult asyncResult) {
      Message message= Queue.EndPeek(asyncResult);
      message.Formatter=new XmlMessageFormatter(RegisteredTypes.ToArray());
      object body=null;
      try {
        body=message.Body;
      } catch(InvalidOperationException ex) {
        Debug.WriteLine(ex.ToString());
      }
      if(body!=null)
        RaiseReceived(message.Label,body);
      BeginPeek(PeekAction.Next);
    }
 
    void RaiseReceived(string label,object message) {
      PostCallback<DispatcherEventArgs>(OnReceived,new DispatcherEventArgs(label,message));
    }
 
    void PostCallback<T>(EventHandler<T> handler,T args) where T:EventArgs {
      if(handler == null)
        return;
      Context.Post(new SendOrPostCallback((state) => { 
        handler(this,args); 
      }),null);
    }
 
    Cursor GetCurrentLocarion() {
      Cursor cursor=Queue.CreateCursor();
      try {
        Queue.Peek(TimeSpan.Zero,cursor,PeekAction.Current);
        while(true) {
          Queue.Peek(TimeSpan.Zero,cursor,PeekAction.Next);
        }
      } catch(MessageQueueException ex) {
        if(ex.MessageQueueErrorCode!=MessageQueueErrorCode.IOTimeout) {
          throw;
        }
      }
      return cursor;
    }
  }
 
  public class DispatcherEventArgs:EventArgs {
    public readonly string MessageLabel;
    public readonly object MessageObject;
 
    public DispatcherEventArgs(string label,object message) {
      MessageLabel=label;
      MessageObject=message;
    }
  }
}


Jeśli chodzi o kontrolki to komentarza wymaga jedynie kontrolka textBox1, która zawiera tekst wiadomości do wysłania. Konstruktor MSMQDispatcher zawiera argument, który jest nazwą dla kolejki (powinna ona być taka sama dla nadawcy i odbiorcy). Jak widać metoda Send oprócz samego obiektu - ma też dodatkowy (pierwszy) argument, który zawiera dodatkową informacje o wiadomości.

Odbiorca


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using HAKGERSoft;
 
namespace Sample_Receiver {
  public partial class Form1:Form {
    MSMQDispatcher Dispatcher=new MSMQDispatcher("HAKGERSoft MSMQ Sample");
 
    public Form1() {
      InitializeComponent();
      Dispatcher.RegisterType<string>();
      Dispatcher.OnReceived+=new EventHandler<DispatcherEventArgs>(Dispatcher_OnReceived);
      Dispatcher.StartListener();
    }
 
    void Dispatcher_OnReceived(object sender,DispatcherEventArgs e) {
      if(e.MessageLabel=="HAKGERSoft MSMQ message")
        label2.Text=e.MessageObject as string;
    }
  }
}


Jak widać, oba programy używają swoich instancji klasy MSMQDispatcher - o tej samej nazwie kolejki "HAKGERSoft MSMQ Sample". Gdyby nazwy były inne - programy nie mogły by się komunikować (podobnie można zastosować różne kanały komunikacji - stosując różne nazwy kolejek).

Krok po kroku


 • Dispatcher.RegisterType<string>(); - metoda rejestruje typ jaki może przyjść do kolejki (ponieważ w drugiej aplikacji wysyłamy typ string - tu musimy go podać). Jest to informacji dla serializatora jakie typy na deserializować. Przesyłać można nie tylko obiekty .NET'owe, ale równnież własne.
 • Dispatcher.OnReceived+=new EventHandler<dispatchereventargs>(Dispatcher_OnReceived); -przypisanie delegatu do zdarzenia, które wykonuje się, gdy nadejdzie nowa wiadomość (obiekt).
 • Dispatcher.StartListener(); wystartowanie nasłuchu. Nadawca nie musi tego wywoływać, jeśli chce tylko wysyłać wiadomości - a nie odbierać.
Jak widać czytanie obiektu jest bardzo łatwe i myślę, że nie wymaga dodatkowego komentarza.

Poniżej poglądowy schemat działania:Podsumowanie


W prosty sposób przesyłamy informacje z programu do programu. Metoda niestety wymaga zainstalowanej usługi MSMQ (która standardowo nie jest zainstalowana w systemie Windows - ale można ją zainstalować w dosłownie kilka minut - szczegóły tu: http://support.microsoft.com/kb/256096). Sam sposób jednak daje dość duże możliwości:
 • Program może wysyłać dowolnie duże obiekty w dowolnej liczbie
 • Dowolne programy mogą wysyłać i odbierać wiadomości w dowolnej konfiguracji (np. jeden nadawca, wiele odbiorców).

Po niewielkich modyfikacjach komponentu możliwe staje się również:

 • Odbieranie wiadomości z opóźnieniem (program wysyła wiadomość, kończy działanie - a po czasie odbiorca się uruchamia i odczytuje stare wiadomości).
 • Przesyłanie wiadomości pomiędzy serwerami (zobacz google: MSMQ public queues)

Cała biblioteka dostępna na stronie www.hakger.org

2 komentarze

bogdansa 2011-09-10 14:35

To wymyślili twórcy pierwszych systemów operacyjnych w dzisiejszym (i tym sprzed 20-30 lat) znaczeniu tego terminu. Zresztą ogólnie jest wiadomo, że do stworzenia systemu Windows NT Microsoft wynajął czy wykupił twórcę/twórców badajże najlepszego systemu operacyjnego czasu rzeczywistego VMS firmy DEC (Digital; http://pl.wikipedia.org/wiki/OpenVMS ).
Microsoft zastosował tę ideę jak to na system operacyjny przystało.

Macron 2011-03-06 20:41

To MSM wymyślił?