Programowanie w języku C# » Artykuły

Garbage Collector

Spis treści

     1 Wstęp
     2 Skróty
     3 Typy w C#
     4 Garbage Collector
     5 Destruktory
          5.1 Jak stworzyć destruktor?
          5.2 Czym jest finalizer?
          5.3 Kilka uwag nt. stosowania destruktorów
     6 Sterowanie GC
          6.1 GC.Collect()
          6.2 GC.SuppressFinalize()
          6.3 GC.ReRegisterForFinalize()
          6.4 GC.WaitForPendingFinalizers()
     7 Zasoby zewnętrzne i IDisposable
     8 Dispose i Finalize
     9 Podsumowanie


Wstęp


W artykule postaram się opisać pewne fundamenty programowania w C#. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Początkujący programiści C# dowiedzą się jak działają obiekty w .NET, co to jest kod zarządzany i jak w tytule - jak działa Garbage Collector. Bardziej doświadczeni również nie powinni się zawieść i może dowiedzą się czegoś nowego. Kimkolwiek byś nie był - zapraszam do lektury.

Skróty


Poniżej kilka skrótów, które będą używane w całym artykule, aby się zbytnio nie rozpisywać:

 • GC - Garbage Collector
 • CLR - Common Language Runtime (wspólne środowisko uruchomieniowe dla platformy .NET)
 • VT - Value typ (typ prosty)
 • RT - Reference type (typ referencyjny)

Typy w C#


W języku tym mamy do czynienia z dwoma rodzajami "bytów":

 • typy proste
 • typy referencyjne

Do pierwszej grupy zaliczają się wszelkie typy wbudowane typu System.Int32, System.Boolean, System.Byte, typy wyliczeniowe oraz struktury1 . Typy proste istnieją na zupełnie innej zasadzie niż typy referencyjne. Są one umieszczone bezpośrednio na stosie i GC ich nie dotyczy.

Typy referencyjne z kolei to instancje klas np. System.String2, System.Text.Encoding, System.Timers.Timer itd. Rządzą się one własnymi prawami - zupełnie odmiennymi niż typy proste.

[1] W zasadzie to System.Int32 i pozostałe opisane również są strukturami.

[2] System.String jest typem referencyjnym - inaczej niż mogło to by się wydawać. String w języku C# jest obiektem niezmienialnym - każda jego rzekoma zmiana jest w rzeczywistości nowym stringiem. Z tego powodu wiele ludzi myli string z typem prostym.

Kiedy mamy do czynienia z typem referencyjnym - w rzeczywistości operujemy na wskaźniku, który wskazuje na odpowiedni obszar w pamięci.

Przykład z objaśnieniem:

 StringBuilder a=new StringBuilder(); //1
 StringBuilder b=new StringBuilder(); //2
 a=b; // 3
 b=null; //4


Linie zostały ponumerowane odpowiednimi komentarzami. Poniżej mały opis krok po kroku:

1. Tworzymy nowy obiekt - instancję klasy StringBuilder. W rzeczywistości tworzone są 2 byty: właściwy obiekt na stercie oraz wskaźnik na stosie, który wskazuje na ten obiekt.2. Tworzymy nowy obiekt typu StringBuilder. Tworzony jest nowy obiekt na stercie oraz nowy wskaźnik3

[3] Zarządzaniem stertą zajmuje się CLR - programista nie musi nic robić aby powstał obiekt (np. przydzielić pamięć).3. Przypisujemy wskaźnikowi 'a' referencję, która wskazuje na 'b'. Choć w rzeczywistości może się wydawać, że jest zupełnie inaczej, ten zapis w C# oznacza właśnie zmianę referencji. Mówiąc "wskaźnik" mam na myśli zmienną typu jakiego jest nasz obiekt. Wszystko powinien wyjaśnić rysunek:4. Przypisujemy zmiennej 'b' wartość null. To przypisanie jest niczym innym jak usunięciem referencji. Po wykonaniu tej linii, zmienna 'b' (mimo, że jest typu StringBuilder) nie wskazuje na żaden obiekt na stercie. "null" jest zatem pustą referencją.Cóż zatem się stało? Na początku istniały 2 obiekty z referencjami do nich, a w ostateczności zmieniliśmy referencję dla obiektu 'a', a usunęliśmy dla 'b'. Cóż zatem z rzeczywistym obiektem 'a', który dalej jest na stercie? A więc: nie mamy żadnej sposobności aby odwołać się do obiektu 'a' (wszystkie referencje do niego zostały usunięte). O takim obiekcie mówi się, że jest martwy. Zajmuje tylko niepotrzebną pamięć sterty, która jest marnowana.

W takim wypadku wchodzi właśnie mechanizm GC, który wspaniałomyślnie usunie obiekt ze sterty.

Garbage Collector


Usunięciem obiektu "a" ze stery zajmuje się GC. Jest to mechanizm, który tłumaczy się na polski język jako "odśmiecacz". Jego zadaniem jest szukanie martwych obiektów oraz usunięcie ich - w ten sposób - utrzymując porządek na stercie oraz nie dopuszczając do przepełnień ani wycieków pamięci.

Pojawia się jednak szereg pytań - jak to robi? Kiedy odśmieca? Czy można nim sterować? .. Na te pytania postaram się odpowiedzieć poniżej.

Pierwszą rzecz, jaką powinien wiedzieć każdy programista C# to to, że GC działa automatycznie. Nie ma on żadnego włącznika, który powoduje, że zaczyna działać. Piszac nawet wielkie aplikacje, czy to WinForms, WebForms czy też Web Service- nie musimy praktycznie nic robić. Działanie GC można porównać do działania osobnego wątku. Wątek ten non stop działa podczas życia aplikacji i w pewnych momentach uruchamia się4.

Gdy GC zdecyduje, ze czas "na porządki", wywłaszcza on wszystkie wątki w danym procesie i skanuje w poszukiwaniu obiektów na stercie, do którego nie ma referencji. Mowa oczywiście o danym kontekście w aplikacji. Obiekt, który jest obecnie bez referencji, mógł mieć jakiś wskaźnik, który na niego wskazuje jeszcze kilka milisekund wcześniej. GC zatem skanuje na podstawie aktualnego kontekstu aplikacji5.

[4] Jest wiele momentów, który notyfikują GC do działania (jednym z nich jest na przykład wyjście z metody).

[5] Mówiąc o kontekście mam na myśli dosłownie miejscie w kodzie. Na przykład: gdy wychodzimy z metody, wszelkie zmienne, które były stworzone wewnątrz tej metody są już niedostępne - zatem można je wyczyścić ze sterty.

Oczywiście powyższy opis jest jedynie wierzchołkiem góry lodowej - nie będziemy się bowiem zagłębiać w szczegóły wewnętrznej implementacji GC. Podam jedynie te informacje, które faktycznie mogą przydać się podczas tworzenia aplikacji.

Destruktory


To słowo spędzało ze snu wielu programistów C++ czy Delphi. Ponieważ w C# za usuwanie obiektów odpowiada GC - nie musimy jawnie deklarować destruktorów. GC w jakiś magiczny sposób usuwa wszelką pamięć, którą wcześniej wywłaszczał obiekt. Jednak destruktory w C# są możliwe do zrealizowania - jednak ich działanie różni się w sposób istotny od destruktorów znanych np. z Delphi.

Przede wszystkim w języku C# destruktor wywoływany jest niejawnie. Co więcej - może on być wywołany jedynie przez GC. Nie mamy możliwości aby w naszym kodzie zniszczyć jakiś obiekt w konkretnym miejscu.

Nie można jawnie wywołać destruktora obiektu. Może to zrobić jedynie GC, gdy stwierdzi, że obiekt ten nie jest już potrzebny. Nie można również stwierdzić kiedy to się stanie.

Ponieważ GC działa asynchronicznie do wątku aplikacji, nie ma gwarancji, że przy wyjściu z metody wszelkie obiekty żyjące wewnątrz tej metody będą zwolnione natychmiast. W wielu przypadkach - być może tak się stanie, jednak programiści nie powinni robić takich założeń.

Jak stworzyć destruktor?


Jest to bardzo proste. Spójrzmy na przykład:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
 
namespace GC {
 
  class TestClass {
    int a=5;
 
    ~TestClass() {
      // to jest destruktor!
      Console.WriteLine("Destruktor");
    }
  }
 
  class Program {
    static void Main(string[] args) {
      TestFunc();
    }
 
    static void TestFunc() {
      TestClass a=new TestClass();
    }
 
 
  }
}Jest to bardzo prosta aplikacja konsolowa. W funkcji Main wywołujemy funkcję TestFunc, gdzie tworzony jest testowany obiekt typu TestClass. Własnie klasa TestClass ma zadeklarowany destruktor.

Aby zadeklarować destruktor, zastosuj nazwę klasy poprzedzoną znakiem tyldy (~).
Wywołując aplikację zobaczymy, że rzeczywiście destruktor się wykonał - i wypisał swoją rolę do okienka konsoli. Miało to miejsce dokładnie przed tym, jak GC usunął obiekt "a" ze sterty.

Tylda jest sposobem na stworzenie destruktora, jednak w rzeczywistości funkcja ta (destruktor) został przez kompilator przepisany na:

 protected override void Finalize() {
    try {
      // to jest destruktor!
      Console.WriteLine("Destruktor");
    }
    finally {
      base.Finalize();
    }
  }Czym jest finalizer?


Jak widać tylda jest tylko zabiegiem, aby wygenerować (niejawnie) powyższy kod. Kod ten gwarantuje, że w przypadku wystąpienia wyjątków w destruktorze - nastąpi wywołanie destruktora klasy bazowej6.

Istotne jest tu wystąpienie słowa override. Oznacza to, że metoda Finalize() jest wirtualna i zadeklarnowa w klasie bazowej. Nasza klasa nie miała klasy bazwowej - a zatem niejawnie dziedziczy z klasy System.Object7.

A zatem destruktor jest w każdej klasie od samego początku - wymuszony przez klasę bazową System.Object. To właśnie nadpisanie Finalize() przez klasę pochodną informuje GC, że w danej klasie jest destruktor, który należy wywołać przed fizycznym wyczyszczeniem obiektu. GC robi to w sposób bardziej skomplikowany niż by się wydawało - tworzy sobie wewnętrzną listę obiektów, których destruktory należy wywołać. Lista ta jest budowana na podstawie tego, czy dany obiekt ma destruktor czy nie.

[6] Mówiąc zamiennie destruktor / finalizer mam na myśli ten sam fragment kodu. Destruktor to nazwa zwyczajowa - jako metoda, która wykonuje się przed zniszczeniem obiektu. Finalize() to nazwa tej metody w języku C#.

[7] System.Object jest klasą bazową dla wszystkich klas, jakkolwiek byśmy jej nie zadeklarowali.


Kilka uwag nt. stosowania destruktorów


W więcej niż 99% przypadków swoich klas - nie będzie potrzeby deklarowania destruktora. Prawdę mówiąc - przyda się on tylko, gdy klasa będzie używała pamięci niezarządzanej8.

Jeśli już przyjdzie ci pracować z destruktorem, oto kilka uwag i przemyśleń, które mogą okazać się przydatne:

 • Finalizer powinien być zawsze oznaczony jako protected, a nigdy public. Ma to istotne znaczenie, ponieważ nie chcemy aby ktoś ręcznie wywoływać destruktor obiektu. Najlepiej stosować jednak tyldę, która zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale i czystość w kodzie.
 • Finalizer powinien służyć jedynie do czyszczenia pamięci niezarządzanej. Nawet z poziomu finalizera nie masz dostępu do destruktorów innych obiektów.
 • Czas wykonania destruktora nie jest znany. Nie powinieneś polegać na tym, że jakiś destruktor się wykona w danym momencie. Co więcej - nie mogę sobie wyobrazić sytuacji, aby takie założenie było niezbędne.
 • Kolejność wykonywanie destruktorów obiektów nie jest znana. Innymi słowy- nie powinieneś się odwoływać do innych obiektów z poziomu destruktora - z prostego poziomu - mogą one już nie istnieć.
 • Nie stosuj finalizera na typach prostych - GC i tak go nie wykona.
 • Nie stosuj pustych destruktorów. Jeśli nie masz nic konkretnego do wykonania w destruktorze - nie deklaruj go. Zwolni to tylko działanie GC, który dodatkowo będzie musiał odpalić twój destruktor.

[8] Jest to swojego rodzaju konflikt, ale tylko pozornie. GC czyści jedynie pamięć zarządzaną - stertę, która działa w ramach CLR i nic ponad to. Pewne klasy mogą chcieć operować na czymś więcej niż tylko pamięci zarządzanej. W tej sytuacji destruktor okaże się ostatnią deską ratunku, aby wyczyścić tą pamięć. A dokładniej - wywoła metodę, która to zrobi. Ale o tym powiem więcej w seksji, gdzie poznamy interfejs IDisposable.

Sterowanie GC


W poprzednich sekcjach można było dowiedzieć się trochę o automatycznym działaniu GC. Jednak sam GC nie jest aż tak wielką tajemnicą, żeby programista nie miał do niego dostępu. GC udostępnia szereg metod, które mogą pomóc podczas projektowania aplikacji - zwłaszcza jeśli chodzi o optymalizację.

GC jest dostępny jako statyczna klasa System.GC. Poniżej kilka metod, których działanie warto poznać:

GC.Collect()


Wywołanie tej metody zmusza GC do odśmiecania. Jak widać GC notyfikuje się nie tylko automatycznie, ale również manualnie - właśnie poprzez metodę Collect(). Jednak samo działanie również nie jest tak oczywiste jakby się wydawało. Metoda ta działa asynchronicznie. Nie ma pewności, że GC rzeczywiście wykona całą pracę po wykonaniu tej metody. Jest to tylko asynchroniczna notyfikacja typu "spróbuj czyścić teraz". Ludzie często zadają pytania: kiedy (jeśli w ogóle) wywoływać GC.Collect(). Przede wszystkim - nie ma obowiązku tego wywołania. Jeśli nie jesteś doświadczonym programistą - jego błędne użycie spowoduje jedynie spadek wydajności aplikacji niż jego wzrost. Jednym ze scenariuszy jakie można by przytoczyć jest użycie dość dużej liczby obiektów, które już są niepotrzebne. Wywołanie Collect zmusi GC do usunięcia ich ze sterty.

Metoda Collect() jest przeciążona, jednak użycie przeciążenia o parametry wymaga większej wiedzy o działaniu GC (tzw. generacji) i wykracza poza ramy tego artykułu.

GC.SuppressFinalize()


Metoda ta przyjmuje jako parametr obiekt. Wywołanie tej metody spowoduje, że dla danego obiektu nie będzie wywoływany destruktor podczas usuwania go. Praktycznie zastosowanie poznacie podczas omawiania IDisposable.

GC.ReRegisterForFinalize()


Metoda, która dodaje finalizer, który ma być wykonywany. Może się przydać po wcześniejszym wykonaniu SuppressFinalize().

GC.WaitForPendingFinalizers()


Jest to metoda, która może się szczególnie przydać po wywołaniu Collect. Mianowicie - wstrzymuje one bieżący wątek i czeka, aż GC wykona wszystkie destruktory jakie ma na swojej liście. Może to dać pewne możliwości w kontrolowaniu destruktorów - jednak ma jedną wadę - wstrzymuje wątek.

Zasoby zewnętrzne i IDisposable


Było powiedziane, że GC służy do czyszczenia pamięci zarządzanej oraz, że czas, w którym to czyszczenie następuje jest nieznany. Gdybyśmy mieli do czynienia z klasą, która celowo działa na zewnętrznych zasobach (np. połączenie z bazą danych, połączenie z internetem, czytanie pliku), chcielibyśmy aby zasoby te były używane jak najkrótszy okres czasu - minimalny dla prawidłowego działania. Zdefiniowanie destruktora nam tego nie zapewni - jako, że obiekt może istnieć dłużej niż oczekiwaliśmy.

.NET zdefiniował ten problem w dość sprytny sposób. Przyjęło się konwencje, że każda klasa, która działa na zewnętrznych zasobach oraz musi te zasoby jawnie zwalniać - powinna dziedziczyć po interfejsie IDisposable9.

[9] Konwencja ta nie jest obowiązkiem. Równie dobrze klasa może działać bez IDisposable i nie będzie błędu podczas Design Time. Jednak każdy powinien użyć IDisposable jeśli klasa ma jawnie zwalniać pewne zasoby.


public interface IDisposable
{
  void Dispose();
}


Jak widać interfejs jest bardzo prosty - jedna, bezparametrowa metoda o nazwie Dispose. Interfejs ten został nieco wbudowany w język C#, mianowicie pozwala zastosować klauzulę using(). Przykład:

using System;
 
namespace GC {
 
  class TestClass: IDisposable {
    int a=5;
 
    public void Dispose() {
      Console.WriteLine("Disposing");
    }
 
  }
 
  class Program {
    static void Main(string[] args) {
      using(TestClass a =new TestClass()) {
        // do some work
      }
 
    }
 
  }
}Jak widać klasa TestClass dziedziczy po IDisposable i w ramach Dispose nie robi nic innego jak wypisanie tekstu do konsoli. W rzeczywistym przypadku zawartość Dispose odpowiadała by za zwolnienie zewnętrznych zasobów.

Bardziej interesujący fragment kodu znajduje się w metodzie Main klasy Program. Użyto tu instrukcji using, właśnie dzięki IDisposable. Instrukcja using gwarantuje nam, kod w Dispose() obiektu wykona się zawsze - nawet w przypadku wyjątku wewnątrz instrukcji using. Dzieję się tak ponieważ kompilator zamienia using na stosowny kod try/finally .. - jednak to nadaje się na osobny artykuł.

A zatem IDisposable jest interfejsem, który unifikuje zwalnianie zewnętrznych zasobów - dzięku użyciu instrukcji using. Moment wykonania Dispose jest znany, nie jak w przypadku Finalize. Metoda Dispose służy jedynie do czyszczenia zewnętrznych zasobów, jakie zostały wcześniej otworzone - nie niszczy ona obiektu.

Dispose i Finalize


Te dwie metody mogą świetnie ze sobą współpracować - jeśli się wie jak ich użyć. Na przestrzeni lat programiści (w tym programiści samego .NET) wypracowali pewną regułę, którą można wykorzystywać w swoich aplikacjach zapewniając tym samym spójny system zwalniania zasobów.

Było powiedziane, że Dispose służy do zwalniania zewnętrznych zasobów. Ale patrząc w kod widać wyraźnie, że programista używając klasy, która implementuje IDisposable wcale nie musi używać tego interfejsu. Może jawnie wykonać Dispose() nie używając do tego instrukcji using. Co więcej - może nawet wcale nie zwolnić zasobów. Warto by było jednak te zasoby 'jakoś' zwolnić, gdy Dispose() nie zostało jawnie wywołane.
Tutaj z pomocą przychodzi destruktor. Gdy zapominalski programista otworzył zasoby w obiekcie, ale ich nie zwolnił (nie wywołał Dispose), te są dalej używane przez obiekt. W najczarniejszym scenariuszu programista może stracić wszystkie referencje do tego obiektu i już nie móc wykonać Dispose. W takim przypadku finalizer jest jedyną metodą, która może coś zdziałać - mianowicie - zwolnić zasoby podczas wykonywania destruktora10.

[10] Jak już wspomniałem, jest to ostatnie miejsce, gdzie można zasoby te zwolnić. Programiści zawsze powinni używać instrukcji using gdzie tylko działa IDisposable (ewentualnie być pewni wykonania Dispose przez zestaw try / finally). Destruktor jest tylko kołem ratunkowym, gdyby programista zawiódł.

Najprostszym rozwiązaniem tego problemu jest po prostu wywołanie metody Dispose() z destruktora.

class TestClass: IDisposable {
    int a=5;
 
    public void Dispose() {
      Console.WriteLine("Disposing");
    }
 
    ~TestClass() {
      Dispose();
    }
 
  }


Na pierwszy rzut oka powyższy kod wydaje się mieć sens. Stosując instrukcję using - zwolnimy zasoby. Gdy coś pójdzie nie tak i Dispose się nie wykona, zrobi to za nas GC poprzez destruktor. Jednak kod ten należy bardziej rozbudować. Przede wszystkim - stosując using() metoda Dispose wykona się dwukrotnie (pierwszy raz przez samo using, drugi raz przez destruktor). Należało by zabezpieczyć jakoś klasę, aby nie wykonywać dwukrotnie tego samego.

Poniżej przedstawiam prawidłowy i zalecany sposób na zaimplementowanie IDisposable.
class TestClass: IDisposable {
    private bool _disposed;
 
    public TestClass() {
      // do some work
      _disposed = false;
    }
 
    public void Dispose() {
      Dispose(true);
      System.GC.SuppressFinalize(this);
    }
 
    protected virtual void Dispose(bool disposing) {
      if(!_disposed) {
        if(disposing) {
          Console.WriteLine("Object disposed.");
        }
        _disposed = true;
      }
    }
 
    ~TestClass() {
      Dispose(false);
    }
 
  }

   
Na początku wydać się to może skomplikowane - po co tak utrudniać ? Spróbuje wytłumaczyć w punktach:

 • Pole _disposed jednoznacznie określa, czy zasoby zostały już zwolnione. Jeśli tak - "dwukrotne zwolnienie" nie będzie mieć miejsca.
 • Dodatkowa metoda Dispose z parametrem disposing ujednolica nam zwalnianie zasobów. Jeśli disposing ma wartość True - wywołuje się IDisposable, jeśli False - wywołuje się destruktor.
 • Klasy pochodne mogą nadpisać Dispose aby dołączyć tam swoją logikę.
 • Wywołanie metody SuppressFinalize powoduje, że jeśli użyty został interfejs IDisposable w prawidłowy sposób - nie trzeba już uruchamiać destruktora aby zwolnić zasoby.

Może to wyglądać naiwnie ale powyższy sposób należy uznać za "jedyny słuszny".

Podsumowanie


Zachęcam do komentowania - nie jestem niestety dobry w pisaniu artów, ale mam nadzieję, że wyjaśniłem trochę podstaw działania GC .NET.

8 komentarzy

polo123 2016-08-30 11:33

 converse schuhe
limpsy  bogner ski wear
flimflam  Sandro Dresses
cephalometric  bambas kelme futbol sala
idoneous  Bogner mujer chaqueta de esquí 3089 piedra
account  Le Coq Sportif Running Shoes Pink
prosodical  bogner ski jacket
  botas de futbol kelme
brush  kelme boots
  kelme football shoes
offramp  jack wolfskin online shop
  Beijing Guoan jersey
exeunt  Chelsea jersey
london  Shopping Online  Shopping Online - Shopping Online
sintra  bogner fire and ice sale
  dtistrategies.com
semidry  Shopping Cheap Belstaff Online - Belstaff Outlet
jugula  Le coq sportif chaussures avec des prix de gros, Livraison gratuite
  under armour shoes us
inspirator  New Balance women 1400
zyme  underarmour-stock.com
eyre  kelme ropa deportiva
precessional  kelme Training Suits
roscoe  kelme star 360 opiniones
consortia  buy maje online?
<br><br>samar  meteorverlag.com
  tjhkjbz.com
  kelme 360 star
  Mode-Tagebuck - Mode,online kaufen,online shops
cladistic  Sandro Clothing
  joinwl.com
  bogner ski
atalanta  maje parka?
odin  women skater dress
homodont  Wellensteyn Damenjacken
  New Balance women R00
  Bogner hombre Dalila-D chaqueta de esquí 3123 azul multicolor
  fendi shoes
anathematic  pitstopp.com
  paul frank shoes
  kelme turf
  maje sale
enema  Bogner Jas sale
  zapatos de futbol kelme
saucerman  underarmour stock
  Juventus jersey
resolutely  ac milan store
music  le coq sportif vente en ligne
  bogner wiki
  bogner daunen jacke damen
<br><br> maje fr
  moncler piumini
lucre  jimmy choo shoes outlet
sigh  kelme.com
filial  pddepot.com
  Brazil jersey
  paul frank hoodie
hotel  bogner skijacke
gasp  chinese cheongsam dress
silkoline  bogner outlet sale
  New Balance 996
sphene  kelme shop online
  maje online shopping?
countercommercial  kelme shoes
cachucha  New Balance Schuhe
  le coq sportif chaussures
  ac milan 2015?
  Fashion Bogner Online Sale, High Quality and Free Shipping -
hornswoggle  zanotti schuhe
sandbag  bogner.com
cloche  bogner sale
  Le Coq Sportif Men Sports Sneakers
  Maje Dresses,Spring Summer 2015 of Designer Dresses Sale
  tienda kelme
fortuneteller  barbour jackets
<br><br> hthomasganz.com
  kelme zapatos
durkheimian  bogner damen skijacke
reclama  Houston Dynamo jersey
  wts-test.com
  equipo kelme
macaroon  maje online shop?
  Y Deportivo Colo jersey
northwestwards  Uruguay jersey
archivolt  bogner wien
enneagon  Ted Baker UK Maxi Dresses
  camiseta kelme
melaleuca  miu miu purse
suctorial  stock maje paris
euchlorine  kelme soccer bag
railcar  2014 Herbst Modestrend Blog
gypsum  shdesignhouse.com
furcation  maje stock
townhall  New Balance 373
hermetically  maje paris store?
  balon futbol sala kelme
  tomy.se
  jersey milan 2015
  www.kelme.es
  Online shopping trender  Online shopping trender - Liten blir stor
<br><br>agamogenetic  kelme indoor shoes
  galview.com
  mcm taschen sale
obelize  New Balance women 870
ica  bogner outlet
electrocoagulation  maje clothing uk?
  New Balance W928
moonlighting  Fabric Shaver
  www.mcmwallet.com
quicksandy  Seattle Sounders jersey
  kelme michelin star360 indoor soccer shoes
  bogner daunen jacke
lepromatous  ampdbikes.com
  bogner taschen
fundraising  Bogner Online
bonhommie  louboutin sale
  kelme Training Jersey
  Netherlandish jersey
  kelme soccer uniform
multigraph  Le Coq Sportif Running Shoes Rose
  New Balance 420
dermatome  MCM Taschen Multiplier
artistic  Fashion Clothing Online Sale, High Quality and Free Shipping -
andrea  New Balance 696
jotunnheimr  Fashion World - Welcome to Shopping Online
<br><br> Bogner-скидка bogner москва на продажа
  bogner fire ice
  buy jordans online
  tasche bogner
chainstitch  bug-a-lug.com
  Mexico jersey
hostageship  Bogner Uomo Paolo GTX Guanti da sci Glacier Rosso
verselet  maje vest?
  futsal kelme
  new balance Outlet
haversack  Maje Dresses
  Le Coq Sportif Running Shoes Black White
  CHEAP BRAND JACKETS SALE ONLINE.
japannish  kelme futsal
  New Balance 956
  bogner одежда
  Bogner Ski 2016
hagride  Valencia jersey
  Bogner Damen Blau Wei?
aliped  paul frank backpack
vulgarian  bogner online shop
  New Balance 1005
cephalous  kelme turf
dorter  cnweisi.com
  bogner mantel
<br><br>sakti  converse sale
  Roger Vivier Shoes for Sale
angular  Los Angeles Galaxy jersey
trestlework  New Balance Women
  kelme running
counterword  le coq sportif outlet
  jack wolfskin outlet
  botas kelme futbol sala
  www.underarmour-cleats.com
  cheap barbour jackets
  cheap bogner
pathogenicity  New Balance women 1540
  coq sportif femme
vulgarly  adidas outlet
alsatian  equipo ciclista kelme
aviva  bottega taschen
revegetate  zapatillas kelme
  botines kelme
  Ireland jersey
unuseful  maje uk
reginal  kelme 360
  www maje?
pepper  kelme trainers
mutarotation  kelme star 360
urea  New Balance 1210
<br><br>pdp  louboutin outlet
psychosurgery  jersey ac milan 2015?
ovaritis  futsal shoes kelme
callose  fzgxzc.com
  le coq sportif vente en ligne
crumena  milan jersey?
adwoman  USA jersey
  Le Coq Sportif Unisex Running Shoes Black
solutionist  bogner одежда
cullion  Cheap Belstaff
blackbody  Christian Louboutin Shop Online
  Mexico jersey
feulgen  kelme t shirts
  maje sloane street?
hemingwayesque  New Balance women 928
coralroot  tkopits.com
wheelsman  Buy Fashion Clothes Online At Low Price - Fashion Online
  cheap ted baker
slatch  Bogner Herren Rücknahtrei?verschlüsse Schwarz
  Under Armour Canada Shop - High Quality Under Armour Shoes for Sale
  kelme chile
  Argentina 2016
  kelmecf
  France jersey
  kelme futsal shoes
<br><br> soccer jerseys vente
  maje leather jacket?
  le coq sportif unisex running shoes
  under armour outlet
  bogner jacken damen
  Premier League Football News, Fixtures
surinamer  miu miu wallet
allatectomy  Dortmund jersey
  greencoenv.com
  Liverpool jersey
equity  Le Coq Sportif Pink Running Shoes
ambassadorship  maje france
sclerodermia  Inter Milan jersey
  justdoam.com
  cheatplanet.co.uk
cyesis  Ray Ban occhiali da sole
lithometeor  kelme futbol
  jordan shoes for sale
addiction  maje clothing
handicap  New Balance 812
  kelme precision
  bogner winter jacke damen
thermomechanical  iwantmytvg.com
  compras en línea  compras en línea - Jorge Bischoff lanza revista dedicada al lujo
multienzyme  maje uk
<br><br>hundredweight  kelme precision
  futsal kelme
serpentinite  Unisex Le Coq Sportif
  maje style?
  New England Revolution jersey
  bogner amps
paraformaldehyde  maje and sandro?
metallurgy  Le Coq Sportif Courtcraft S Suede Men Sports Sneakers
  Bogner Uomo Rik-T Con Posteriori Seam Zippers Pantaloni sci Marina
gab  doudoune moncler
pixy  Fashion Flitzer - MODETRENDS 2014Fashion Flitzer | MODETRENDS 2014
deuteranomalous  le coq sportif chaussures en ligne
  Leverkusen jersey
dukedom  kelme T-shirts
  futbol sala kelme
merovingian  canada goose parka black friday
  MCM Rucksack 2016
lieder  bogner ski wear
miserliness  MCM Wahl Geldb?rse
  maje shoes?
  Under Armour Cleats
craniota  under-armour-outlet.com
external  kelme argentina
  ferragamo shoes outlet
  willi bogner
<br><br>gorgonzola  maje clothing
chupatti  Monterrey jersey
minion  Bogner UK
  adopteunemere.com
  kelme costa blanca
overpaid  Boca Juniors jersey
  New Balance 1080
deconvolution  wholesale oakley sunglasses
  auto-papa.com
  mcmpurse.com
  maje jacket?
millisecond  maje store paris?
  Argentina jersey
catafalque  kelme elche
sweetie  bottega veneta
  tienda kelme online
clung  Sweden jersey
violator  kelme soccer uniforms
  DIE MACHEN LANGE BEINE - Tun Sie es den internationalen Modeprofis gleich und verl?ngern Sie Ihre Beine optisch auf Model-L?nge – mit 15 klugen Styling-Tricks
  Mackage Jackets
conciseness  mcm handtasche
parader  ac milan shirt?
blacky  New Balance 890
  Barcelona jersey
semifabricator  Under Armour UK | Cheap Under Armour Outlet Shoes,Free Delivery!
<br><br>poriform  Newcastle United jersey
  kelme 360
  bogner outlet online
  soccer jerseys en ligne
  Orlando City SC jersey
  ropa kelme
basalt  The Kooples Clothing Outlet
williams  Fashion bags outlet
  jimmy choo wedding shoes
  bogner mode
  maje clothing sale?
topsail  maje outlet online?
prioress  Under Armour Cleats Outlet - Hot Under Armour Sale Online
disimprisonment  Bogner Jacken
sustaining  wholesale shoes
nucleonium  Le Coq Sportif Sports Sneakers Black
  rileypop.com
scissors  kelme soccer jerseys
  jimmy choo sale
fumulus  kelme ciclismo
  New Balance women 442
generational  dr bogner
sonography  bogner москва
  MCM Rucksack
  paul frank australia
<br><br> kelme tienda online
ceremony  maje fashion?
  Bogner Ski
whig  bogner fire ice
campanological  kooples outlet
  christian louboutin uk
  getdigsby.com
crazyweed  chandal kelme
revulsive  Winkelen Online
salse  New Balance women 1490
sloak  Bosnia And Herzegovina
  kelme.es
  maje store?
swineherd  under armour canada
monty  kurtki bogner
  New Balance women 940
  chanel tassen outlet
drive  Christian Louboutin Ireland
  Denmark jersey
  bogner hamburg
aerosiderolite  Atletico Madrid jersey
recondensation  tenis kelme
  tiendas kelme
convalesce  paul frank rucksack
intercourse  templetonyoga.com
<br><br> Bogner mujer chaqueta de esquí 3089 naranja
lexicography  paul frank bags?
dihydrate  outlet kelme
neocolonialism  gl-amour.com
  kelme star
  Bogner Online Shop
bacco  bogner jacken herren
panini  bogner jacke
chabazite  wipealyser.com
winterless  le coq sportif sneakers
desegregate  comprar zapatillas kelme
feudality  le coq sportif chaussures vente
triturate  Bogner Donna Mauna Kea Guanti da sci Nero
  Chicago Fire jersey
  paul frank canada
  maje clothing indonesia
prome  Bogner hombre Dalila-D chaqueta de esquí 3123 Gris multicolor
gather  bambas kelme
  New York Cosmos jersey
salpingography  Guangzhou Evergrande jersey
ocherous  bogner tasche
subagent  kelme soccer shorts
litterbug  Bogner Uomo Rik-T Con Posteriori Seam Zippers Pantaloni sci Nero
  New Balance Kids
refrigeration  kelme canarinha
<br><br> Chaude Le coq sportif Sneakers Clearance Avec Nouveau style
collier  mcm taschen
  mcmwallet.com
  phantompirates.com
  bogner
  Colombia jersey
  jersey ac milan?
yoruba  underarmour-cleats.com
  MCM Taschen Leder
onlay  kelme soccer
  New Balance 565
chengteh  www.kelme.com
  Bogner Herren Rücknahtrei?verschlüsse Marine
musketeer  maje online store?
  kelme sports
unitarity  paul frank pajamas
spousal  Sandro Outlet Online
glamourpuss  bogner amp lification
coulometry  paul frank glasses
paratactic  Sandro Dresses Outlet
wall  Porto Alegre jersey
  comprar kelme
headily  New Balance women 1600
  kelme traning suit
aldis  New Balance women 1765
<br><br> New Balance 659
tulip  bogner shiva
  kelme shoes india
hypokinesis  bogner logo
  ted baker deutschland
  zapatillas kelme futsal
  oeufdoux.com
nonprofessional  Club Atlético River Plate jersey
moisture  robe maje  River Plate jersey
  Toronto jersey
  zapatillas de futbol sala kelme
lusatian  paul frank online shop
  Leicester City Football Club jersey
imp  Chelsea Football Club jersey
  kelme pasion
  converse online shop
  bogner jacket
  under armour shoes canada
forfeiter  Jimmy Choo shoes online sale
epeirogenic  barbour jackets on sale
  bogner uberschall
  Bogner Donna Laria-D Floreale Uccelli Ricamo Giù Giacca sci Blu Bianco
aidance  Colombia jersey
leukaemia  Bogner Herren Print Schwarz
<br><br> bogner handtaschen
tenability  maje online europe?
urology  mcm rucksack
  MCM Umh?ngetaschen Leder
  bogner ski jacket
guttersnipe  maje online uk?
  long sleeve soccer jersey
  maje shop
acidulate  Netherlands jersey
  bogner ski jackets
reductivism  kooples clothing
  le coq sportif femme
undertax  papagosalado.com
  kelme indoor
  LA Galaxy jersey
  free people sale
premiere  Bogner Damen Rosa Wei?
  bogner online
cystoscope  Guadalajara jersey
  chaussures jimmy choo
dialyzer  bogner online
edgy  paul frank store
  kelme star 360
  seaatduke.com
  Cheap Maje
<br><br> winkelenslaan.nl
trifunctional  Victoria Beckham UK
dewret  tacos de futbol kelme
  ac milan shop?
  taschen bogner
  shop maje?
demagoguism  women business casual dresses
pachydermatous  New Balance 3190
  bogner kids
  Bogner Ski Bleu Jaune Rouge
bullace  mcm wallet
  paul frank eyewear
  Bogner Donna Guanti da sci Rosso
  Bogner mujer Pira-D chaqueta de esquí 3172 blanco
muff  MCM Handtaschen Klassische
editorialize  Bogner Donna Mauna Kea Guanti da sci Bianco
retransformation  ridetideline.com
excitive  Millonarios jersey
  Le Coq Sportif Courtcraft S Suede Men
megameter  paul frank wallet
  Boston Celtics jersey
  bogner online shop
siamese  kelme soccer jerseys

ArtystaCS_ 2015-09-08 20:47

"Jest to mechanizm, który tłumaczy się na polski język jako "odśmiecacz". " ?
Bardziej bym powiedział, że Garbage Collector, tłumaczy się na Kolekcjoner/Zbieracz Śmieci ;)

tomekm33 2015-04-27 18:37

Za C# wziąłem się stosunkowo niedawno, ale artykuł wiele wyjaśnia :)

Varran 2012-03-13 15:17

Czy jest możliwość (zgoda autora) aby podpiąć ten artykuł pod link http://4programmers.net/C_sharp/Garbage_Collector z Kompendium Wiedzy C#?

blacky_10 2011-08-08 11:26

Odp: dla Heko (on pewnie już wie, ale komuś innemu może się przyda)
private void Dispose(bool disposing) <br/>
    {<br/>
        // upewnij się, czy nie było już sprzątane<br/>
        if (!this.disposed)<br/>
        {<br/>
            // jeżeli disposing = true posprzątaj wszystkie zarządzane zasoby<br/>
            if (disposing)<br/>
            {<br/>
                // sprzataj zasoby zarządzane<br/>
            }<br/>
            // posprzastaj nie zarządzane zasoby<br/>
        }<br/>
        disposed = true;<br/>
    }<br/>
Metoda Finalize() nie powinna usuwać żadnych obiektów zarządzanych, natomiast metoda Dispose() przeciwnie.

Heko 2011-03-11 08:54

A w którym miejscu protected virtual void Dispose(bool disposing) zwalnia się zasoby, bo jeśli w tym miejscu: if(disposing) { Console.WriteLine("Object disposed."); }, to na moje oko w przypadku destruktora zasoby nie zostaną zwolnione.

MaRCHeW 2009-12-20 20:35

Bardzo dobry artykuł! :)

kubARek 2009-09-17 09:29

Świetny artykuł, od razu wiele rzeczy się wyjaśniło :)